Leveringsvoorwaarden Koper Comics

Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkomstgeschenken en Producten

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Koper Comics, Pelsterstraat 14B, 9711KL, Groningen, Kamer van Koophandel nummer: 51991489 te Groningen BTW nummer: NL109390660B01, hierna te noemen "Koper Comics") alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenproducten door Koper Comics.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Koper Comics, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 Koper Comics garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 Koper Comics is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Als Koper Comics het uitgeven van het tijdschrift moet staken om financiële redenen/overwegingen (bij faillissement of het niet meer kunnen voldoen van diverse nodige betalingen) om het tijdschrift uit te geven), vindt er geen gehele of gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld plaats.

1.7 Deze leveringsvoorwaarden van Koper Comics zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:

Klantenservice Superheldencomics
Pelsterstraat 14B, 9711 KL, Groningen
06 38166079, maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00
Of via E-mail aan Klantenservice Superheldencomics

1.8 Koper Comics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 8 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De abonnee kan contact opnemen met Klantenservice Superheldencomics indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 Koper Comics is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt aan het einde van het abonnementstermijn (automatisch) stopgezet.

3.2 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Koper Comics worden opgevraagd via post, telefoon een mail aan Klantenservice Superheldencomics. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, NotaBox of acceptgiro). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa.

4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Koper Comics gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen voor de inmiddels verkregen uitgaven (de uitgaven verkregen bij een abonnementsactie worden dan ook in rekening gebracht) te vorderen.

4.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

4.5 Koper Comics behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk twee weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van Koper Comics vindt plaats via Sandd in opdracht van Koper Comics, Centraal Magazijn, Pelsterstraat 14B, 9711KL, Groningen. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met Klantenservice Superheldencomics.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via Klantenservice Superheldencomics.

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Koper Comics is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om I) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Koper Comics en de abonnee II) om een administratie bij te houden van alle abonnees en III) om relevante aanbiedingen te doen van Koper Comics. Koper Comics respecteert de privacy van haar abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Koper Comics.

7. Welkomstgeschenken, producten

7.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Koper Comics raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of mail aan Klantenservice Superheldencomics) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Koper Comics het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

7.2 De abonnee heeft de bestelde producten 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de abonnee bij Koper Comics heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De abonnee kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de klantenservice Superheldencomics. De abonnee krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de abonnee in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de abonnee het product in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De abonnee heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend product nadat de oorspronkelijke bestelling door Koper Comics aldus is terugontvangen.

7.3 De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en producten zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Koper Comics de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Koper Comics de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

7.4 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Koper Comics kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten

7.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of product is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of product niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk of product dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.

8. Klachten 8.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Koper Comics. Koper Comics zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

9. Aansprakelijkheid Koper Comics is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Koper Comics is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Koper Comics komt. Koper Comics is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Koper Comics geleverd product, tenzij Koper Comics aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in product 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Koper Comics is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Koper Comics gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, faillissement, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Koper Comics, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Koper Comics, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Koper Comics. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Koper Comics. Koper Comics is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 2 maanden na de levering van het product is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Koper Comics is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Koper Comics de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan Koper Comics is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Groningen bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2014. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.

Leveringsvoorwaarden Koper Comics

Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkomstgeschenken en Producten

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Koper Comics, Pelsterstraat 14B, 9711KL, Groningen, Kamer van Koophandel nummer: 51991489 te Groningen BTW nummer: NL109390660B01, hierna te noemen "Koper Comics") alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenproducten door Koper Comics.

1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Koper Comics, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 Koper Comics garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6 Koper Comics is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Als Koper Comics het uitgeven van het tijdschrift moet staken om financiële redenen/overwegingen (bij faillissement of het niet meer kunnen voldoen van diverse nodige betalingen) om het tijdschrift uit te geven), vindt er geen gehele of gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld plaats.

1.7 Deze leveringsvoorwaarden van Koper Comics zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:

Klantenservice Superheldencomics
Pelsterstraat 14B, 9711 KL, Groningen
06 38166079, maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00
Of via E-mail aan Klantenservice Superheldencomics

1.8 Koper Comics behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 8 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De abonnee kan contact opnemen met Klantenservice Superheldencomics indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 Koper Comics is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt aan het einde van het abonnementstermijn (automatisch) stopgezet.

3.2 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Koper Comics worden opgevraagd via post, telefoon een mail aan Klantenservice Superheldencomics. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, NotaBox of acceptgiro). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa.

4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Koper Comics gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen voor de inmiddels verkregen uitgaven (de uitgaven verkregen bij een abonnementsactie worden dan ook in rekening gebracht) te vorderen.

4.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

4.5 Koper Comics behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk twee weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van Koper Comics vindt plaats via Sandd in opdracht van Koper Comics, Centraal Magazijn, Pelsterstraat 14B, 9711KL, Groningen. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met Klantenservice Superheldencomics.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via Klantenservice Superheldencomics.

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Koper Comics is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om I) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Koper Comics en de abonnee II) om een administratie bij te houden van alle abonnees en III) om relevante aanbiedingen te doen van Koper Comics. Koper Comics respecteert de privacy van haar abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Koper Comics.

7. Welkomstgeschenken, producten

7.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Koper Comics raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of mail aan Klantenservice Superheldencomics) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Koper Comics het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

7.2 De abonnee heeft de bestelde producten 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de abonnee bij Koper Comics heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De abonnee kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de klantenservice Superheldencomics. De abonnee krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de abonnee in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de abonnee het product in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De abonnee heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend product nadat de oorspronkelijke bestelling door Koper Comics aldus is terugontvangen.

7.3 De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en producten zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Koper Comics de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Koper Comics de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de abonnee het verschil terug. Als de abonnee kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de abonnee in rekening gebracht. Als de abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de abonnee een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

7.4 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Koper Comics kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten

7.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of product is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of product niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk of product dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.

8. Klachten 8.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Koper Comics. Koper Comics zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

9. Aansprakelijkheid Koper Comics is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Koper Comics is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Koper Comics komt. Koper Comics is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Koper Comics geleverd product, tenzij Koper Comics aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in product 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Koper Comics is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Koper Comics gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, faillissement, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Koper Comics, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Koper Comics, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Koper Comics. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Koper Comics. Koper Comics is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 2 maanden na de levering van het product is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Koper Comics is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Koper Comics de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan Koper Comics is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Groningen bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2014. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.